DANE OSOBOWE DO UMOWY ZLECENIA / O DZIEŁO

Imię/imiona i nazwisko

Nazwisko rodowe

Imiona rodziców

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania

Powiat i gmina

PESEL

Posiadam prawo do renty/ emerytury
Nie
Tak

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
Nie
Tak

Posiadam status ucznia/studenta
Nie
Tak

Posiadam inny tytuł ubezpieczenia (umowa o pracę, działalność gospodarcza, inna umowa – zlecenie)
Nie
Umowa o prace
Własna działalność
Umowa Zlecenie

W przypadku podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Nie
Tak

Urząd Skarbowy


Oświadczam, iż powyższe dane osobowe są zgodne z dowodem osobistym seria i nr: